โรงเรียนดีประจำอำเภอ

โพสต์โดย: spymsu

ติดแท็กใน: ไม่ติดแท็ก 

spymsu

โรงเรียนในฝันรุ่น 3

โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่น 3)
 • เปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาส  
 • ทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งโรงเรียนทุกคนรวมทั้งชุมชนด้วย
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และ 2 ที่ผ่านการตรวจเยี่ยมรับรองแล้ว
 • วางแผนการพัฒนาโรงเรียน
 • พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
 • จัดบรรยากาศและภูมิทัศน์ให้สะอาด
 • จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้นอกและในห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย
 • จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 • ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง