อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2562

สรุปจำนวนคาบสอนครูเแฉลี่ยต่อสัปดาห์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

กลุ่มสาระฯ จำนวนครู(คน) รวมทั้งหมด(ชั่วโมง) เฉลี่ย(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สุขศึกษาฯ 2 38 16.00
ภาษาไทย 4 59 14.75
ศิลปะ 4 70 17.50
ภาษาต่างประเทศ 7 99 14.15
คณิตศาสตร์ 7 91 13.00
การงานฯ 4 31 7.75
สังคมศึกษา 8 116 14.5
วิทยศาสตร์ 10 105 10.50
เฉลี่ยรวม 46 609 13.24

เฉลี่ยเฉพาะคาบสอนในรายวิชาาหลัก     13.24  ชั่วโมง
คาบกิจกรรม  ชุมนุม ลดเรียนเพิ่มรู้  สวดมนต์       4.00 ชั่วโมง

รวมคาบสอนเฉลี่ยทั้งหมด     17.24 ชั่วโมง