ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย. 2561)

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
81
85
166
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
67
73
140
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
73
78
151
5
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น
221
236
457
13
มัธยมศึกษาปีที่ 4
34
63
97
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
34
62
96
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
35
75
110
4
รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
103
200
303
10

รวมทั้งสิ้น

324

436

760

23