อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์

 

ชื่อเรื่อง 

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ผู้ศึกษา

นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์

 

ปีที่พิมพ์ 

พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่ประสิทธิภาพ 75/75

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการศึกษา ตามแบบแผนการทดลองแบบ One-group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.59/78.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6030 หมายถึง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.30

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (= 4.54)

       จากผลการศึกษาข้างต้น สรุปว่าชุดฝึกทักษะการสีซอด้วง สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระครูพิทยาคม เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะปฏิบัติด้านดนตรี สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24