ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่   10 มิถุนายน 2557
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.1/1 9 28 37
ม.4/1 8 28 36

ม.1/2 21 18 39
ม.4/2 6 30 36

ม.1/3 13 24 37
ม.4/3 17 23 40

ม.1/4 21 15 36
ม.4/4 10 28 38

ม.1/5 31 6 37
       

รวม 95 91 186
รวม 41 109 150

   
 
 

 
 
 
 


ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.2/1 3 34 37
ม.5/1 8 36 44

ม.2/2 3 30 33
ม.5/2 17 27 44

ม.2/3 22 11 33
ม.5/3 30 5 35

ม.2/4 21 10 31
ม.5/4 6 34 40

ม.2/5 22 9 31
       

รวม 71 94 165
รวม 61 102 163

 
 
 
 

 
 
 
 


ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.3/1 2 38 40
ม.6/1 9 24 33

ม.3/2 7 31 31
ม.6/2 7 29 36

ม.3/3 16 27 43
ม.6/3 6 25 31

ม.3/4 18 20 38
ม6/4 29 2 31

ม.3/5 22 16 38
ม.6/5 18 18 36

ม.3/6 26 4 30


รวม 91 136 227
รวม 69 99 167

 
 
 
 

 
 
 
 


รวมนักเรียน   ชาย ม. ต้น     257     คน
รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย       171   คน

รวมนักเรียน   หญิง ม. ต้น     321     คน
รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย      309     คน

รวม ม.ต้น    578    คน
รวม ม.ปลาย   480    คนรวมทั้งหมด    1,058   คนจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
95
91
186
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
71
94
165
5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
91
136
227
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
257
321
578
16
มัธยมศึกษาปีที่ 4
41
109
150
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
61
102
163
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
69
98
167
5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
171
309
480
13
รวมทั้งสิ้น
428
630
1058
29

 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
93
92
185
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
71
94
165
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
90
133
223
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
254
319
573
17
มัธยมศึกษาปีที่ 4
39
109
148
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
61
101
162
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
69
98
167
5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
169
308
477
13
รวมทั้งสิ้น
423
627
1050
30
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สพม.เขต 32
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
ชั้น เพศ 1 2 3 4 5 6 รวม
ม.1 ชาย 17 18 18 20 15 0 88
หญิง 18 22 20 21 19 0 100
รวม 35 40 38 41 34 0 188
ม.2 ชาย 2 9 15 19 24 34 103
หญิง 38 33 28 24 19 4 146
รวม 40 42 43 43 43 38 249
ม.3 ชาย 6 11 9 23 24 23 96
หญิง 35 29 31 15 13 9 132
รวม 41 40 40 38 37 32 228
ม.4 ชาย 8 13 35 9 0 0 65
หญิง 28 35 7 39 0 0 109
รวม 36 48 42 48 0 0 174
ม.5 ชาย 9 9 7 30 20 0 75
หญิง 28 30 31 2 24 0 115
รวม 37 39 38 32 44 0 190
ม.6 ชาย 4 13 13 26 4 0 60
หญิง 26 21 25 5 22 0 99
รวม 30 34 38 31 26 0 159
รวม ชาย 46 73 97 127 87 57 487
หญิง 173 170 142 106 97 13 701
รวม 219 243 239 233 184 70 1188

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่   10 มิถุนายน 2556
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.1/1 17 18 35
ม.4/1 8 28 36

ม.1/2 19 21 40
ม.4/2 12 35 47

ม.1/3 18 20 38
ม.4/3 35 7 42

ม.1/4 18 21 39
ม.4/4 9 39 48

ม.1/5 14 20 34
- - - -

- - - -


รวม 86 100 186
รวม 64 109 173

   
 
 

 
 
 
 


ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.2/1 2 38 40
ม.5/1 9 29 38

ม.2/2 9 33 42
ม.5/2 9 30 39

ม.2/3 15 26 41
ม.5/3 7 31 38

ม.2/4 19 24 43
ม.5/4 30 2 32

ม.2/5 24 19 43
ม.5/5 20 24 44

ม.2/6 34 4 38


รวม 103 144 247
รวม 75 116 181

 
 
 
 

 
 
 
 


ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.3/1 6 35 41
ม.6/1 4 26 40

ม.3/2 11 29 40
ม.6/2 13 21 34

ม.3/3 9 31 40
ม.6/3 13 25 38

ม.3/4 23 15 38
ม6/4 26 5 31

ม.3/5 24 13 37
ม.6/5 4 21 25

ม.3/6 22 9 31


รวม 95 132 227
รวม 60 98 158

 
 
 
 

 
 
 
 


รวมนักเรียน   ชาย ม. ต้น     284     คน
รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย         199   คน

รวมนักเรียน   หญิง ม. ต้น     376     คน
รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย      323     คน

รวม ม.ต้น    660    คน
รวม ม.ปลาย   522    คนรวมทั้งหมด    1,182   คนจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
86
100
186
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
103
144
247
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
95
132
227
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
284
376
660
17
มัธยมศึกษาปีที่ 4
64
109
173
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
75
116
171
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
60
98
158
5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
199
323
522
14
รวมทั้งสิ้น
483
699
1182
31

 

จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สพม.เขต 32
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
ชั้น เพศ 1 2 3 4 5 6 รวม
ม.1 ชาย 17 16 18 19 13 0 83
หญิง 18 21 20 21 18 0 98
รวม 35 37 38 40 31 0 181
ม.2 ชาย 2 7 16 19 23 36 103
หญิง 38 34 27 22 19 4 144
รวม 40 41 43 41 42 40 247
ม.3 ชาย 6 12 10 20 20 17 85
หญิง 34 29 28 13 13 9 127
รวม 40 40 38 34 33 26 212
ม.4 ชาย 12 12 32 7 0 0 63
หญิง 30 35 5 36 0 0 106
รวม 42 37 37 43 0 0 169
ม.5 ชาย 9 9 6 29 22 0 75
หญิง 28 30 31 2 18 0 109
รวม 37 39 37 31 40 0 184
ม.6 ชาย 4 13 13 26 3 0 59
หญิง 26 21 24 6 22 0 99
รวม 30 34 37 32 25 0 158

 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
83
98
181
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
103
144
247
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
85
127
212
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
271
369
640
17
มัธยมศึกษาปีที่ 4
63
106
169
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
75
109
184
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
59
99
158
5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
197
314
511
14
รวมทั้งสิ้น
468
683
1151
31
จำนวนนักเรียนแยกห้อง โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สพม.เขต 32
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
ชั้น เพศ 1 2 3 4 5 6 รวม
ม.1 ชาย 17 18 18 20 15 0 88
หญิง 18 22 20 21 19 0 100
รวม 35 40 38 41 34 0 188
ม.2 ชาย 2 9 15 19 24 34 103
หญิง 38 33 28 24 19 4 146
รวม 40 42 43 43 43 38 249
ม.3 ชาย 6 11 9 23 24 23 96
หญิง 35 29 31 15 13 9 132
รวม 41 40 40 38 37 32 228
ม.4 ชาย 8 13 35 9 0 0 65
หญิง 28 35 7 39 0 0 109
รวม 36 48 42 48 0 0 174
ม.5 ชาย 9 9 7 30 20 0 75
หญิง 28 30 31 2 24 0 115
รวม 37 39 38 32 44 0 190
ม.6 ชาย 4 13 13 26 4 0 60
หญิง 26 21 25 5 22 0 99
รวม 30 34 38 31 26 0 159
รวม ชาย 46 73 97 127 87 57 487
หญิง 173 170 142 106 97 13 701
รวม 219 243 239 233 184 70 1188