พฤหัสบดี, มิถุนายน 30, 2022
   
Text Size

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556


เหรียญทอง

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวนัฐกาญจน์  ดีช่วย
2. นายพงศ์พณิช  ปะนาตัง

1. นางสาวลลิตา  เรืองรัมย์
2. นางสาวสุนารี  อุดม

2

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

87

ทอง

5

1. เด็กหญิงกนกพร  เดือนแจ้งรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  ศรีบาง

 

3

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

89.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายชาญชัย  สุทธะโส
2. นายปริญญา  บุญครอบ
3. นายสิโรดม  ชัยศรี

1. นายสุพจน์  มีแก้ว

4

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

85.42

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงวัชรีพร  ไชยหงษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  มะลิรัมย์

1. นางสาวรัศมี  สุขผดุง

5

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

80.1

ทอง

5

1. นายนรินทร์  ยอดกุล
2. นางสาวสุนิสา  เกิดวิชัย
3. นางสาวหฤทัย  แสนโคตร

1. นางนภัสชญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาววิลาวัณย์  เข่าผักแว่น

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวชุติมา  จันทร์คำ
2. นางสาวณิชาคร  บัวนุช
3. นางสาววรดา  มะตะราช
4. นางสาวสรัญญา  นะวะสี
5. นางสาวสาหร่าย  เย็นใจ

1. นางดวงพร  จินดาวงศ์
2. นางศิวารมณ์  เรืองไกล

7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

83.4

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวปนัดดา  ปุยะติ
2. นางสาวปริฉัตร  พลเยี่ยม
3. นางสาวพรณิภา  เหยียบคาย
4. นางสาวอารีญา  สัวรัมย์
5. นางสาวเนตรนภา  คล่องอาษา

1. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ
2. นายสุวิศิษฐ์  ดีรบรัมย์

8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

92.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวรัตติกา  ก่อแก้ว

1. นายสนอง  ศิขิรัมย์

9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

83.7

ทอง

17

1. เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์สุด
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงสุข

1. นางวันนา  เลไธสง
2. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ

10

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

88.2

ทอง

4

1. นายธีรรัตน์  กันหา
2. นางสาวเกศวดี  ศิริเกตุ

1. นายทวีชัย  เลไธสง
2. นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์

11

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

12

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

13

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเกตุ

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

14

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายพิทักษ์  สีทา

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

15

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

94

ทอง

4

1. เด็กหญิงภนิดา  เทศจันดา

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

16

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

17

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนัฐนันท์  กาปัญญา

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

18

ศิลปะ

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปนัสยา  ดีโพธิ์รัมย์
2. เด็กหญิงปนิภา  ดีโพธิ์รัมย์

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

19

ศิลปะ

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

82

ทอง

5

1. เด็กหญิงกุสุมาพร  เคนคำ
2. เด็กหญิงชลดา  นบน้อม
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โจมรัมย์
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  สำเร็จ
5. เด็กหญิงมธุรส  เจริมฉิม
6. เด็กหญิงมยุรี  ศิริพงษ์
7. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  คำชัย
8. เด็กหญิงศศิธร  ประสีระเตสัง
9. เด็กหญิงศศินา  อุทิศรัมย์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แนวไธสง

1. นางธนภร  โภคินชุติวัต

20

ศิลปะ

การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวนภาวรรณ  มลัยไธสง
2. นางสาวรัตนาวดี  แก้วจุมพล
3. นางสาววิลาวัณย์  รอดเกตุ
4. นางสาวสร้อยทอง  เที่ยงขันธ์
5. นางสาวสาวิตรี  คะรัมย์
6. นางสาวอรัญญา  เทียนเพชร

1. นางธนภร  โภคินชุติวัต

21

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

91.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวจิราพร  สมุติรัมย์
2. นางสาวปาริชาติ  โคสุวรรณ
3. นางสาวรัตนา  แจ้งไล้
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ยืนสุข
5. นางสาวสุภาพร  คำสมบัติ
6. นางสาวอัจฉรา  ทาทอง

1. นางสุขจิต  เบนเนทท์
2. นางโสภิดา  ฉืมจารย์

22

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นางสาวปิยฉัตร  จุลสม
2. นางสาวศันสนีย์  พรหมบุตร
3. นางสาวสุรีรัตน์  เจียมรัมย์

1. นางสุขจิต  เบนเนทท์
2. นางโสภิดา  ฉืมจารย์

23

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวชลลดา  อ้นไธสง
2. นางสาวบุษกร  ทินนารัมย์
3. นางสาวอาภาพร  ชัยประเสริฐ

1. นางอวัสดา  ไชยวรณ์
2. นางอิศรา  สีทอง

24

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายรณกร  ปักกาสาร

1. นางอังคณา  กาญจน์สุภัค

25

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนรีกานต์  ภูกัน

1. นางสาวพจนี  อพรรัมย์
เหรียญเงิน


ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

75

เงิน

9

1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันมณี

1. นางสาวกิ่งกมล  ฟักทอง

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

75

เงิน

5

1. นางสาวจิราพร  สลุพพล

1. นายสัญญา  เสนาพันธ์

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

76

เงิน

5

1. นางสาวอังคณา  คำใส

1. นางสาววรรณิสา  พลจรัสโรจน์

4

ภาษาไทย

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

73.4

เงิน

4

1. นายเรวัต  บุญเลิศ

1. นางอิศรา  สีทอง

5

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6

74

เงิน

ชนะเลิศ

1. นางสาวประกายรัตน์  ดาวรัมย์
2. นางสาวอรวรรณ  วงเวียน
3. นางสาวอลิษา  วิบูลย์อรรถ

1. นางกิตติมา  สุขสังข์
2. นางปภาวรินท์  วิลาศ

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กชายนพเดช  สำเนียก
2. เด็กหญิงปริศนา  เสนาวัง

1. นางสาวลลิตา  เรืองรัมย์
2. นางสาวสุนารี  อุดม

7

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

75.81

เงิน

4

1. นายสุรศักดิ์  ชวนชื่น
2. นายโกวิทย์  ปะโคทัง

1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง

8

ศิลปะ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

79

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มาทุมมี

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

9

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวสุพรรษา  จันพลแสน

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

10

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวนุชนาฎ  นันทพันธ์
2. นางสาวสายชล  จันพลงาม
3. นายเสกสรร  หารี

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

11

ศิลปะ

การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6

71

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกาญจนาทิพย์  เวสวรางกูล
2. นางสาวช่อผกา  ปินะการัง
3. นายนิสิต  บัวพันธ์
4. นายพิสิต  เอ้นแคน
5. เด็กชายภควัตร  พัฒนะมาศ
6. นางสาววนารี  เจริญรัมย์
7. นางสาววาสนา  สร้อยสาริกา
8. นางสาววิภาพรรณ  ด้ายรินรัมย์

1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์

12

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

71

เงิน

9

1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เอกศรี
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  จันทะมาศ

1. นางนิศากร  วสุธารัฐ
2. นางประไพ  ศรีคิรืนทร์

13

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายณัฐวัตร  อินทร์ศร
2. นายเฌอ  แก้วนุ่น

1. นายคงศักดิ์  ศิขิรัมย์
2. นางพรพรรณ  สมัคค้า

14

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

76

เงิน

4

1. นางสาวสุจิตรา  ชอบธรรม

1. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอื้น

15

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงภัทราวดี  สาลี
2. เด็กหญิงวรัญญา  แดงมี
3. เด็กหญิงศศิธร  นามแก้ว

1. นางอวัสดา  ไชยวรณ์
2. นางอิศรา  สีทอง

16

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

76

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุปิรัยธร
2. เด็กชายปัญญา  ถาวุฒิ

1. นางสาวสุนิสา  อาจอาสา
2. นางอังคณา  กาญจน์สุภัค
เหรียญทองแดง


ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

67

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทิพย์โลหิต

1. นางสาวณิชานันท์  ผาดไธสง

2

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

64

ทองแดง

4

1. นางสาวกุสุมา  หงษ์สุด
2. นายวีรชัย  กาบกลาง
3. นางสาวศิรินภา  พิกาศ

1. นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล
2. นายไพฑูลย์  ดวงฤทธิ์

3

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

68

ทองแดง

6

1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สีดาหลง

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

4

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

65

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงราชาวดี  อำพา
2. เด็กหญิงวงเดือน  คงหาดงาม
3. เด็กหญิงหฤทัย  แลบัว

1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

60

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นางสาวกัลญาณี  คงประโคน
2. นางสาวเจนจิรา  ก่ำแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  สีหาบุญสี

1. นางพรพรรณ  สมัคค้า
2. นายอาทิตย์   ปะสีละเตสัง

6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

65

ทองแดง

5

1. เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมศรี

1. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา

7

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

60

ทองแดง

9

1. เด็กหญิงวาสนา  พิลาศรี

1. นางอวัสดา  ไชยวรณ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม


ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม


1. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนรัมย์
2. เด็กหญิงมีนา  นกดำ

1. นางกัญญนันท์  สัมมาทรัพย์
2. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม


1. นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว
2. นางสาวอรอุมา  อึ่งน้อย

1. นายสัญญา  เสนาพันธ์
2. นางอิศรา  สีทอง

3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

26

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรโยธี

1. นางสุภาพร   ศรีคำ

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

42

เข้าร่วม

11

1. นางสาวอรนี  ติลาโพธิ์

1. นางสาวพจนี  อพรรัมย์

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

26

เข้าร่วม

14

1. เด็กหญิงอรนภา  บุบผาวาส

1. นางปภาวรินท์  วิลาศ

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

54

เข้าร่วม

4

1. นางสาวสุพารัตน์  มีวรรณ์

1. นางกิตติมา  สุขสังข์

7

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

54

เข้าร่วม

12

1. เด็กหญิงประภาพร  ดูเชิดรัมย์
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ศิขิรัมย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  โอธารส

1. นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง

8

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม


1. นางสาวสุรัตนา  สมหวัง

1. นายเศรษฐวิทย์  โภคินชุติวัต

9

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

34

เข้าร่วม

7

1. เด็กหญิงสุธารัตน์  รุ่งอรุณ

1. นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ

10

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

43

เข้าร่วม

7

1. นางสาวศิริรัตน์  อาญาเมือง

1. นางสิตานันท์  คีรี

11

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

0

เข้าร่วม


1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปกป้อง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงกุรัง

1. นางอวัสดา  ไชยวรณ์

12

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม


1. นางสาวธรรมิกา  น้อยหนองสรวง
2. นางสาวสุมิตรา  สียางนอก

1. นายมนัส  วาปีโส

13

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

20

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงเบญจมาศ  พิลาลึก

1. นางสาวพจนี  อพรรัมย์ ดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่