อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)

 
กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับโครงสร้างระบบการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูประบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ และคุณลักษณะอันพึงสงค์

กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนดและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 16 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

กลยุทธ์ที่ 19 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 20 สร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 21 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 23 ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 24 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 25 ส่งเสริมการบริการสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 26 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 27 ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักและ เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 28 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ