อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

เป้าประสงค์ (Goal)

 
เป้าประสงค์ (Goal)

  1. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
  2. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราส่วนร้อยละ 60:40
  3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล อย่างน้อย 1 ภาษา
  5. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  8. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  9. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียงดำเนินการศึกษา