ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา

วุฒิการศึกษา

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

2555

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

10

10

-

11

21

-

21

31

-

 

52

 


จำนวนบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ข้อมูล ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  2555
รายการ ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 0 4
ข้าราชการครู 18 30 48
พนักงานราชการ 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 4 2 6
นักศึกษาฯ 3
6
9
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
 รวมทั้งสิ้น 35 42
77

 

                       ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ข้อมูล ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  2555
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.1/1 6 34 40
ม.4/1 10 30 40

ม.1/2 10 30 36
ม.4/2 9 31 40

ม.1/3 12 28 40
ม.4/3 17 22 39

ม.1/4 24 20 44
ม.4/4 18 24 42

ม.1/5 27 20 47
ม.4/5 26 13 39

ม.1/6 26 18 44
       

รวม 105 150 251
รวม 80 120 200

ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.2/1 6 34 40
ม.5/1 4 26 30

ม.2/2 11 29 40
ม.5/2 12 24 36

ม.2/3 9 31 40
ม.5/3 14 23 37

ม.2/4 26 12 38
ม.5/1 พ 31 8 39

ม.2/5 9 28 37
ม.5/1 ภ 8 28 36

ม.2/6 25 10 35
       

รวม 86 144 230
รวม 69 109 178

ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.3/1 4 36 40
ม.6/1 7 33 40

ม.3/2 7 24 31
ม.6/2 6 33 39

ม.3/3 23 18 41
ม.6/3 15 20 35

ม.3/4 24 16 40
ม6/4 15 16 31

ม.3/5 24 15 39
ม.6/5 13 18 31

ม.3/6 23 15 38
       

รวม 105 124 229
รวม 56 120 176

รวมนักเรียน    ชาย ม. ต้น     296   คน

                                        รวมนักเรียน  ชาย ม.ปลาย            204    คน
รวมนักเรียน   หญิง ม. ต้น     418   คน

                                           รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย            349      คน
รวม ม.ต้น     714 คน

รวม ม.ปลาย 553 คน

รวมทั้งหมด     1,267   คน