ศุกร์, ธันวาคม 09, 2022
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่   30 พฤษภาคม 2555
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.1/1 6 34 40
ม.4/1 10 30 40

ม.1/2 10 30 36
ม.4/2 9 31 40

ม.1/3 12 28 40
ม.4/3 17 22 39

ม.1/4 24 20 44
ม.4/4 18 24 42

ม.1/5 27 20 47
ม.4/5 26 13 39

ม.1/6 26 18 44


รวม 105 150 251
รวม 80 120 200

   
 
 

 
 
 
 


ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.2/1 6 34 40
ม.5/1 4 26 30

ม.2/2 11 29 40
ม.5/2 12 24 36

ม.2/3 9 31 40
ม.5/3 14 23 37

ม.2/4 26 12 38
ม.5/1 พ 31 8 39

ม.2/5 9 28 37
ม.5/1 ภ 8 28 36

ม.2/6 25 10 35


รวม 86 144 230
รวม 69 109 178

 
 
 
 ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้น ชาย หญิง รวม

ม.3/1 4 36 40
ม.6/1 7 33 40

ม.3/2 7 24 31
ม.6/2 6 33 39

ม.3/3 23 18 41
ม.6/3 15 20 35

ม.3/4 24 16 40
ม6/4 15 16 31

ม.3/5 24 15 39
ม.6/5 13 18 31

ม.3/6 23 15 38


รวม 105 124 229
รวม 56 120 176
รวมนักเรียน   ชาย ม. ต้น     296     คน
รวมนักเรียน ชาย ม.ปลาย         204   คน

รวมนักเรียน   หญิง ม. ต้น     418     คน
รวมนักเรียน หญิง ม.ปลาย      349     คน

รวม ม.ต้น    714    คน
รวม ม.ปลาย   553    คนรวมทั้งหมด    1,267   คนจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน โรงเรียนพระครูพิทยาคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
101
143
244
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
101
126
227
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
109
133
242
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
311
402
713
18
มัธยมศึกษาปีที่ 4
82
111
193
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
69
109
178
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
64
125
189
5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
215
345
560
15
รวมทั้งสิ้น
526
747
1273
33