ศุกร์, กันยายน 22, 2023
   
Text Size

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

 

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2554)  ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด    1,238    คน

  1. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้น 

เพศ

รวม 

ชาย 

หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

96

107

110

121

134

101

217

241

211

รวม 

313

356

669

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

91

64

65

115

127

107

206

191

172

รวม 

220

349

569

รวมทั้งสิ้น 

533

705

1,238

ขนาดของสถานศึกษา – แผนชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2554

-         โรงเรียนพระครูพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  แบบสหศึกษา  นักเรียนไป – กลับ

-          เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-         มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  31 ห้องเรียน

-         มีแผนชั้นเรียนเป็น   6 / 6 / 5  -  5 / 5 / 4

-         ในปีการศึกษา 1/2554  มีนักเรียนทั้งหมด 1,238 คน

-         สัดส่วนของนักเรียน : ครู       27 : 1

-         สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง     48 : 1

-         ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย  22 ชั่วโมง /สัปดาห์

หลักสูตรและการใช้หลักสูตร ดังนี้

.ต้น ม. 1 ,ม.2 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

        ม.3 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

 

ม. ปลาย  ม. 4, ม.5  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

              ม. 6 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544