เสาร์, กันยายน 23, 2023
   
Text Size

สภาพแวดล้อมและชุมชน

สภาพแวดล้อมและชุมชน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทชานเมืองมีความเป็นอยู่เป็นกลุ่มๆ หลากหลายวัฒนธรรมหลายภาษา  ได้แก่  เขมร  ลาว  ไทย  เป็นหมู่บ้าน การปกครองขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู  มีประชากรประมาณ  6,910  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู  วัด  อาชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกรรม เนื่องจาก  สภาพพื้นที่เหมาะสม   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป   คือ  บุญบั้งไฟ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  6

ประกอบอาชีพ  (คิดเป็นร้อยละ) 94 %

นับถือศาสนา   (คิดเป็นร้อยละ)100 %

ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว  ต่อปี 10,000  บาท

จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24