อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่สาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)
โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดบุรีรัมย์
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนพระครูพิทยาคม ดูแลระบบนักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
7. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เป้าประสงค์ (Goal)
1.  นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2. นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราส่วนร้อยละ 60:40
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล อย่างน้อย  1 ภาษา
6. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. โรงเรียนใช้หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม
นำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1   ปรับโครงสร้างระบบการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2   ปฏิรูประบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม      
และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8  สร้างและพัฒนา ระบบเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่  3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นำความรู้
และคุณลักษณะอันพึงสงค์
กลยุทธ์ที่ 10   สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 11   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 12   ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด
และตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 13   ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 14   ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 15   ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 16  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 17   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
กลยุทธ์ที่ 18   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 19  แก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
และทักษะการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 20  สร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 21   ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 22  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 23  ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 24   สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 25  ส่งเสริมการบริการสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 26  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 27  ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักและ เห็นความสำคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 28  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ  
อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนความคิดเห็นของคุณ

ชื่อผู้เขียน:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:
  รหัส
กรอกรหัส:

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24