จันทร์, กรกฏาคม 04, 2022
   
Text Size

โครงการอบรมฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์

ผู้เยี่ยมชมที่ยืนยันแล้ว

แผนที่สถานที่

กำลังโหลดแผนที่...

ตัวเลือกของกิจกรรม

โครงการอบรมฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์
เวลา
จาก : วันเสาร์ ที่ 07 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:00 AM น.
ถึง : วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:00 PM น.
(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
รายละเอียดย่อของกิจกรรม
ผู้ดูแลกิจกรรม
ยังเปิดรับสมาชิก
ไม่จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. อบรมเนื้อหาสาระตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ และระบบขาตั้งกล้องโทรทรรศน์
 3. ฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และการตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อส่องวัตถุ ท้องฟ้าอย่างชำนาญนำไปใช้การเรียนการสอนแก่นักเรียน
 4. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์แก่อาจารย์ และได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ผู้เข้าร่วม

อาจารย์ผู้สนใจทุกระดับชั้นจากโรงเรียน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งอาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

จำนวนอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 – 60 ท่าน

กำหนดการ

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2554 (หมดเขตรับสมัคร 22 เมษายน)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554 (หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2554 (หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม)

สถานที่อบรม

พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02 – 521 – 7900 – 7 โทรสาร (Fax) 02 – 251 – 7908 http://www.pnru.ac.th

การสมัคร

 • ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,950.- บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าที่พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง ค่าอาหาร 8 มื้อ
  • ค่าสื่อดาราศาสตร์ ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม แผนที่ฟ้า 1 แผ่น ไฟฉายแดง 1 อัน แว่นสุริยะ 1 อัน กล่องใส่เอกสารประกอบการอบรม 1 ใบ
 • ใบเสร็จรับเงินจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

ดาวน์โหลด

เอกสาร โครงการอบรมฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ (รายละเอียดโครงการ, กำหนดการ และใบสมัคร)