จันทร์, กรกฏาคม 04, 2022
   
Text Size

โครงการอบรมดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู พ.ศ. 2554

ผู้เยี่ยมชมที่ยืนยันแล้ว

แผนที่สถานที่

กำลังโหลดแผนที่...

ตัวเลือกของกิจกรรม

โครงการอบรมดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู พ.ศ. 2554
เวลา
จาก : วันเสาร์ ที่ 01 ตุลาคม 2011 เวลา 07:00 AM น.
ถึง : วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:00 PM น.
(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
รายละเอียดย่อของกิจกรรม
ผู้ดูแลกิจกรรม
ยังเปิดรับสมาชิก
ไม่จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. อบรมเนื้อหาสาระตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2. จัดกิจกรรมและออกแบบใบงาน (Work Sheet) ตรงตามเนื้อหาสาระและตัวชี้วัด
 3. ฝึกให้เกิดทักษะการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าจริงอย่างมีระบบและสามารถนำไป ใช้ในการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมและจัดค่ายดาราศาสตร์ได้
 4. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์แก่อาจารย์ และได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ผู้เข้าร่วม

อาจารย์ผู้สนใจทุกระดับชั้นจากโรงเรียน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งอาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำกัดจำนวน)

จำนวนที่รับสมัคร

จำนวนอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 – 60 ท่าน

กำหนดการ

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2554 (หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2554 (หมดเขตรับสมัคร 16 กันยายน)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2554 (หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน)
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2554 (หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม)

สถานที่อบรม

หาดสองแควรีสอร์ท ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ 036 -237 – 554 – 5 , โทรสาร (Fax) 036 – 227 – 215 http://www.hadsongkwae.com

การสมัคร

 • ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500.- บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ค่าพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ) ค่าที่พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง ค่าอาหาร 7 มื้อ
  • ค่าสื่อดาราศาสตร์ ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม แผนที่ฟ้า 1 แผ่น ไฟฉายแดง 1 อัน แว่นสุริยะ 1 อัน กล่องใส่เอกสารประกอบการอบรม 1 ใบ
 • กรณีเดินทางไปเอง ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,200.- บาท โดยรับจำนวนจำกัด จำนวน 10 ท่าน รวมค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสื่อดาราศาสตร์
 • ใบเสร็จรับเงินจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

ดาวน์โหลด

เอกสาร โครงการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (รายละเอียดโครงการ, กำหนดการ และใบสมัคร)