จันทร์, กรกฏาคม 04, 2022
   
Text Size

ขอเชิญเข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)

ผู้เยี่ยมชมที่ยืนยันแล้ว

แผนที่สถานที่

กำลังโหลดแผนที่...

ตัวเลือกของกิจกรรม

ขอเชิญเข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
เวลา
จาก : วันจันทร์ ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:30 AM น.
ถึง : วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 04:30 PM น.
(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
รายละเอียดย่อของกิจกรรม
ผู้ดูแลกิจกรรม
ยังเปิดรับสมาชิก
ไม่จำกัดผู้ร่วมกิจกรรม

กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้เห็นความสำคัญในการกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางดนตรีสากล โดยหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านทักษะปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวงโยธวาทิต และกลุ่มแตรวง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใน ช่วงปิดภาคเรียน และได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นว่า การมีอารมณ์สุนทรีทางด้านดนตรี การฝึกสมาธิ การฝึกสติ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ เป็นประสบการณ์
ใช้แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหรือภายนอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด
3 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
4 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
5 เพื่อให้โรงเรียนพระครูพิทยาคมมีวงโยธวาทิตเพื่อใช้ในกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน

เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรี จำนวน 50 คน
2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีดนตรี สากล
- นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล
- นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ (EQ) ที่ดี มีสมาธิ และมีความสามัคคี
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

สถานที่ดำเนินการ
1. หอประชุม โรงเรียนพระครูพิทยาคม
2. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม
3. ห้อง 218 อาคาร 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ระยะเวลาดำเนินการ
2- 16 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

 

สมัครที่ นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหนากลุ่มสาระศิลปะ