หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


โพสต์โดย: spymsu ใน Blog ทั่วไป เกี่ยวกับ มิ.ย. 08, 2011

ติดแท็กใน: ไม่ติดแท็ก 

 

 การใช้หลักสูตรและสื่อ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระการออกแบบ

 - การใช้หลักสูตรและสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ข้อเสนอแนะการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์
- ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ข้อแนะนำการใช้หนังสือเรียนวิทย์ประถมเดิมกับหลักสูตรใหม่
- ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี

หนังสือ ของ สสวท. สำหรับ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สสวท. ได้พัฒนาและปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู ตลอดจนเอกสารประกอบ สำหรับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในส่วนของสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาระการออกแบบและเทคโนโลยี