กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


โพสต์โดย: hnum ใน Blog คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ พ.ค. 31, 2011

ติดแท็กใน: ไม่ติดแท็ก 


เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์

สับเซต และเพาเวอร์เซต

การเขียนแผนภาพแทนเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ และผลต่าง

จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

ประพจน์

ตัวเชื่อมประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม

ประพจน์ที่สมมูลกัน และประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน

สัจนิรันดร์

ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

การอ้างเหตุผล

 

คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน

ความสัมพันธ์ โดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์

กราฟของความสัมพันธ์

อินเวอร์สของความสัมพันธ์

ความหมายของฟังก์ชัน

ฟังก์ชันจาก A ไป B

ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก

ฟังก์ชันอินเวอร์ส

ฟังก์ชันคอมโพสิท (Composite Function)

พีชคณิตของฟังก์ชัน (Agebra of Function)

เรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด

จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

ความชันของเส้นตรง

สมการของกราฟเส้นตรง

ระยะห่างระหว่างเส้นกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

ระบบจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง

การแก้สมการตัวแปรเดียว

สมบัติของการไม่เท่ากัน

ช่วงของจำนวนจริง และการแก้อสมการ

ค่าสัมบูรณ์

สัจพจน์ความบริบูรณ์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด

จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

ความชันของเส้นตรง

สมการของกราฟเส้นตรง

ระยะห่างระหว่างเส้นกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน


ที่มา : http://www.thaigoodview.com