อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

1 บุรีรัมย์พิทยาคม 1031260846 31012001 260846 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
2 ภัทรบพิตร 1031260847 31012002 260847 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
3 บัวหลวงวิทยาคม 1031260848 31012003 260848 นายมนต์ชัย แผ้วพลสง สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
4 พระครูพิทยาคม 1031260849 31012004 260849 นายสุเทพ จำเนียรกุล สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
5 สองห้องพิทยาคม 1031260850 31012005 260850 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
6 กนกศิลป์พิทยาคม 1031260851 31012006 260851 นายสิรภพ ปราบริปูตลุงกุล สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
7 สวายจีกพิทยาคม 1031260852 31012007 260852 นายกาญจนพงษ์ ตราชู สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
8 หนองตาดพิทยาคม 1031260853 31012008 260853 นายวีระศักดิ์ พินิจ สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
9 กลันทาพิทยาคม 1031260854 31012009 260854 - สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
10 ธารทองพิทยาคม 1031260885 31012010 6 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
11 ลำปลายมาศ 1031260886 31012011 260886 นายชำนาญ บุญวงศ์ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
12 ตลาดโพธิ์พิทยาคม 1031260887 31012012 260887 นายประภาส สนิทรัมย์ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
13 จตุราษฏร์พิทยาคม 1031260888 31012013 260888 นายภูวนาท ยุพานวิทย์ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
14 เมืองแฝกพิทยาคม 1031260889 31012014 260889 นายสง่า วิโสรัมย์ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
15 ทะเมนชัยพิทยาคม 1031260890 31012015 260890 นายโยทิน สุดหอม สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
16 ชำนิพิทยาคม 1031260907 31012016 260907 นายบุญหนา อินทร์สิลา สหวิทยาเขตลำปลายมาศ
17 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1031260910 31012017 260910 - สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์
18 กระสังพิทยาคม 1031260859 31022001 260859 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช สหวิทยาเขตกระสัง
19 ลำดวนพิทยาคม 1031260860 31022002 260860 นายมานพ สัมมาวรกิจ สหวิทยาเขตกระสัง
20 ชุมแสงพิทยาคม 1031260862 31022003 260862 นายธีรพัฒน์ วรรณไกรโรจน์ สหวิทยาเขตกระสัง
21 สูงเนินพิทยาคม 1031260861 31022004 260861 - สหวิทยาเขตกระสัง
22 ประโคนชัยพิทยาคม 1031260877 31022005 260877 - สหวิทยาเขตประโคนชัย
23 บ้านบุวิทยาสรรค์ 1031260878 31022006 260878 นายวัชราบูรณ์ บุญชู สหวิทยาเขตประโคนชัย
24 ไพศาลพิทยาคม 1031260879 31022007 260879 นายไพบูลย์ มั่นยืน สหวิทยาเขตประโคนชัย
25 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1031260880 31022008 260880 นายมุนินทร์ หลอมประโคน สหวิทยาเขตประโคนชัย
26 แสลงโทนพิทยาคม 1031260881 31022009 260881 นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ สหวิทยาเขตประโคนชัย
27 บ้านกรวดวิทยาคาร 1031260882 31022010 260882 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ สหวิทยาเขตประโคนชัย
28 โนนเจริญพิทยาคม 1031260883 31022011 260883 - สหวิทยาเขตประโคนชัย
29 พลับพลาชัยพิทยาคม 1031260903 31022012 260903 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ สหวิทยาเขตกระสัง
30 ห้วยราชพิทยาคม 1031260904 31022013 260904 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ สหวิทยาเขตกระสัง
31 นางรอง 1031260863 31032001 260863 นายปัณณทัต วิวัตรชัย สหวิทยาเขตนางรอง
32 สิงหวิทยาคม 1031260864 31032002 260864 นายธนาภพ โคตรสมบัติ สหวิทยาเขตนางรอง
33 นางรองพิทยาคม 1031260865 31032003 260865 นายสันติ สุยโพธิ์น้อย สหวิทยาเขตนางรอง
34 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 1031260866 31032004 260866 - สหวิทยาเขตนางรอง
35 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1031260867 31032005 260867 นายใช้ ชนะเกียรติ สหวิทยาเขตนางรอง
36 เหลืองพนาวิทยาคม 1031260868 31032006 260868 นายสมคิด สิทธิสาร สหวิทยาเขตนางรอง
37 ถนนหักพิทยาคม 1031260869 31032007 260869 นายอำคา สาลี สหวิทยาเขตนางรอง
38 หนองกี่พิทยาคม 1031260871 31032010 260871 นายประชัย พรสง่ากุล สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
39 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1031260872 31032011 260872 นายเหมือน รักสนาม สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
40 ร่วมจิตต์วิทยา 1031260874 31032012 260874 นายอัครเดช หลาบนอก สหวิทยาเขตละหานทราย
41 ละหานทรายวิทยา 1031260875 31032013 260875 นายยุทธพงษ์ สนหอม สหวิทยาเขตละหานทราย
42 ตาจงพิทยาสรรค์ 1031260876 31032014 260876 นายทักษิณ แผ้วพลสง สหวิทยาเขตละหานทราย
43 ละหานทรายรัชดาภิเษก 1031260873 31032015 260873 นายสรายุทธ เสลารักษ์ สหวิทยาเขตละหานทราย
44 ไทยเจริญวิทยา 1031260897 31032016 260897 - สหวิทยาเขตละหานทราย
45 ปะคำพิทยาคม 1031260898 31032017 260898 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก สหวิทยาเขตละหานทราย
46 หนองหงส์พิทยาคม 1031260901 31032018 260901 นายชาตรี อัครสุขบุตร สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
47 ห้วยหินพิทยาคม 1031260902 31032019 260902 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
48 โนนสุวรรณพิทยาคม 1031260905 31032020 260905 นายสมขาย พันธุ์วรรณ์ สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
49 สามัคคีพิทยาคม 1031260906 31032021 260906 - สหวิทยาเขตหนองกี่-หนองหงส์
50 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1031260909 31032022 260909 นายธนิตศักดิ์ นาราชจรูญทรัพย์ สหวิทยาเขตละหานทราย
51 พนมรุ้ง 1031260913 31032023 260913 นายกิตติ ภัททิยไพบูลย์ สหวิทยาเขตนางรอง
52 คูเมืองวิทยาคม 1031260855 31042001 260855 นายอำคา สาลี สหวิทยาเขตพุทไธสง
53 ตูมใหญ่วิทยา 1031260856 31042002 260856 นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ สหวิทยาเขตพุทไธสง
54 มัธยมพรสำราญ 1031260857 31042003 260857 นายประเพียร เถกิงผล สหวิทยาเขตพุทไธสง
55 พุทไธสง 1031260884 31042005 260884 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ สหวิทยาเขตพุทไธสง
56 เมืองแกพิทยาคม 1031260892 31042006 260892 นายวันชัย โพธิ์เงิน สหวิทยาเขตสตึก
57 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1031260893 31042007 260893 นายประชุม พันธุ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
58 สะแกพิทยาคม 1031260894 31042008 260894 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ สหวิทยาเขตสตึก
59 สมเสม็ดวิทยา 1031260896 31042009 260896 นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ สหวิทยาเขตสตึก
60 ร่อนทองพิทยาคม 1031260895 31042010 260895 นายพิสุทธิ์ ชื่นศรี สหวิทยาเขตสตึก
61 สตึก 1031260891 31042011 260891 นายไพศาล สังกะเพศ สหวิทยาเขตสตึก
62 นาโพธิ์พิทยาคม 1031260899 31042012 260899 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ สหวิทยาเขตพุทไธสง
63 อุดมอักษรพิทยาคม 1031260900 31042013 260900 นายศักดิ์ รุ่งแสง สหวิทยาเขตพุทไธสง
64 กู่สวนแตงพิทยาคม 1031260908 31042014 260908 นายฉลอง งามคง สหวิทยาเขตพุทไธสง
65 แคนดงพิทยาคม 1031260911 31042015 260911 นายโกศล เสนาปักธงไชย สหวิทยาเขตสตึก
66 ดงพลองพิทยาคม 1031260912 31042016 260912 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า สหวิทยาเขตสตึก