เสาร์, กันยายน 24, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 108
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 182
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 118
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 325
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 376
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 217
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 198
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 741
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 201
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 97
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2433
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 212
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 768
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 407
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 251
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 247
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 287
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 368
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 734
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1271
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 377
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 271
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2155
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3093
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2065
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1851
27 พันธกิจ (Mission) 1625
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2005
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1467
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 979
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1060
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 839
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 444
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 389
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 854
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 971
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1358
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4187