จันทร์, ธันวาคม 22, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 16
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 9
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 27
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 32
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 571
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 324
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 123
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 94
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 140
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 183
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 220
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 656
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 223
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 122
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1484
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1761
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1333
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1212
19 พันธกิจ (Mission) 1017
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1227
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1209
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 738
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 891
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 655
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 292
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 240
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 702
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 815
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1195
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3832