ศุกร์, ตุลาคม 31, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 21
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 425
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 242
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 106
5 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 87
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 127
7 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 169
8 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 200
9 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 600
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 211
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 114
12 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1393
13 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1671
14 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1280
15 เป้าประสงค์ (Goal) 1157
16 พันธกิจ (Mission) 962
17 วิสัยทัศน์ (Vision) 1171
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1189
19 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 717
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 870
21 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 637
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 282
23 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 232
24 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 676
25 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 801
26 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1176
27 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3790