พฤหัสบดี, สิงหาคม 21, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 191
2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 127
3 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 87
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 70
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 104
6 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 146
7 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 148
8 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 515
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 197
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 96
11 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1287
12 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1501
13 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1201
14 เป้าประสงค์ (Goal) 988
15 พันธกิจ (Mission) 878
16 วิสัยทัศน์ (Vision) 1096
17 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1157
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 672
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 848
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 610
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 266
22 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 219
23 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 655
24 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 784
25 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1154
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3722