ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 67
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 47
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 150
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 70
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 999
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 515
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 159
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 133
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 185
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 235
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 307
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 787
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 266
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 169
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1687
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2143
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1535
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1396
19 พันธกิจ (Mission) 1172
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1399
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1284
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 812
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 942
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 720
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 326
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 274
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 742
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 846
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1257
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3900