อาทิตย์, มกราคม 22, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 245
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 403
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 282
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 381
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 504
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 242
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 235
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 870
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 219
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 121
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2771
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 259
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 801
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 442
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 264
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 262
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 315
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 400
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 847
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1361
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 393
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 290
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2246
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3330
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2206
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1938
27 พันธกิจ (Mission) 1739
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2103
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1491
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1004
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1082
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 856
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 457
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 403
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 873
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 989
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1372
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4231