อังคาร, กรกฏาคม 29, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 77
2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 78
3 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 80
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 62
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 97
6 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 135
7 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 138
8 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 486
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 187
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 87
11 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1244
12 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1455
13 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1166
14 เป้าประสงค์ (Goal) 950
15 พันธกิจ (Mission) 849
16 วิสัยทัศน์ (Vision) 1057
17 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1137
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 653
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 838
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 597
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 261
22 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 216
23 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 641
24 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 779
25 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1132
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3689