อังคาร, กันยายน 23, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 307
2 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 189
3 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 98
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 81
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 112
6 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 155
7 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 181
8 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 551
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 198
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 106
11 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1354
12 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1588
13 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1242
14 เป้าประสงค์ (Goal) 1055
15 พันธกิจ (Mission) 923
16 วิสัยทัศน์ (Vision) 1136
17 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1168
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 693
19 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 861
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 618
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 272
22 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 222
23 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 669
24 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 794
25 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1162
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3748