ศุกร์, มีนาคม 27, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 51
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 32
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 99
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 54
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 841
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 442
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 141
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 123
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 173
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 218
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 282
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 732
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 246
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 148
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1591
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1984
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1451
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1314
19 พันธกิจ (Mission) 1100
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1330
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1251
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 777
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 919
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 692
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 311
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 259
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 727
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 837
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1233
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3873