ศุกร์, มกราคม 18, 2019
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1680
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 2222
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1715
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 961
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1944
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 666
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 634
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2373
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 624
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 569
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4697
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 738
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1332
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 860
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 717
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 675
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 592
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 864
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1628
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2672
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 723
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 727
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3582
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 5170
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3484
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3349
27 พันธกิจ (Mission) 3086
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3451
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1881
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1495
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1574
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1213
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 849
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 847
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1296
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1372
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1862
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4618