ศุกร์, ตุลาคม 09, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 56
2 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 115
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 86
4 รหัสโรงเรียน สพม.32 302
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 117
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 16
7 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1472
8 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 641
9 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 171
10 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 189
11 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 172
12 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 218
13 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 280
14 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 369
15 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 903
16 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 307
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 200
18 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1855
19 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2426
20 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1678
21 เป้าประสงค์ (Goal) 1570
22 พันธกิจ (Mission) 1308
23 วิสัยทัศน์ (Vision) 1573
24 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1330
25 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 872
26 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 977
27 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 761
28 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 370
29 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 316
30 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 777
31 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 892
32 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1294
33 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4001