อังคาร, มิถุนายน 28, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 19
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 21
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 23
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 268
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 296
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 201
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 178
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 634
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 185
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 79
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2209
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 170
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 741
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 374
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 241
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 237
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 280
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 357
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 553
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1203
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 369
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 260
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2099
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2925
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1984
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1800
27 พันธกิจ (Mission) 1553
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 1919
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1441
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 967
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1048
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 832
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 436
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 381
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 846
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 960
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1350
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4150