พุธ, กันยายน 26, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1297
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1716
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1342
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 798
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1546
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 525
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 500
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1982
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 466
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 410
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4245
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 596
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1159
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 738
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 554
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 509
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 481
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 721
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1486
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2305
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 605
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 562
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3253
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4712
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3100
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2965
27 พันธกิจ (Mission) 2719
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3105
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1753
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1351
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1424
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1110
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 695
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 703
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1160
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1249
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1683
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4504