เสาร์, ตุลาคม 22, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 155
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 251
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 169
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 344
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 424
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 226
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 206
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 781
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 205
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 108
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2529
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 232
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 774
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 420
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 258
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 254
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 294
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 379
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 770
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1297
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 384
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 276
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2182
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3164
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2117
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1882
27 พันธกิจ (Mission) 1672
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2047
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1476
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 987
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1070
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 848
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 449
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 394
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 859
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 980
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1362
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4203