พฤหัสบดี, สิงหาคม 25, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 82
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 115
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 75
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 315
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 344
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 212
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 194
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 715
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 196
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 93
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2332
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 206
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 759
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 400
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 250
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 246
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 287
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 365
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 647
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1243
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 376
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 271
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2140
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3044
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2036
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1832
27 พันธกิจ (Mission) 1607
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 1980
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1464
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 977
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1058
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 839
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 444
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 389
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 854
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 971
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1358
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4183