เสาร์, ตุลาคม 25, 2014
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 17
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 395
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 229
4 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 104
5 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 85
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 125
7 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 168
8 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 196
9 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 588
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 208
11 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 111
12 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1384
13 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1662
14 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1273
15 เป้าประสงค์ (Goal) 1148
16 พันธกิจ (Mission) 951
17 วิสัยทัศน์ (Vision) 1159
18 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1185
19 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 716
20 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 869
21 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 635
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 279
23 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 231
24 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 673
25 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 798
26 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1172
27 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3786