พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 26, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 16
2 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 105
3 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 134
4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 110
5 รหัสโรงเรียน สพม.32 375
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 131
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 30
8 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1649
9 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 668
10 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 242
11 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 201
12 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 188
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 233
14 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 300
15 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 395
16 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 965
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 321
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 215
19 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1907
20 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2534
21 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1745
22 เป้าประสงค์ (Goal) 1631
23 พันธกิจ (Mission) 1372
24 วิสัยทัศน์ (Vision) 1632
25 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1360
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 901
27 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 994
28 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 779
29 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 384
30 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 329
31 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 791
32 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 906
33 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1306
34 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4029