ศุกร์, ธันวาคม 09, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 209
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 339
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 236
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 363
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 471
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 235
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 226
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 824
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 212
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 111
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2654
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 246
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 789
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 431
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 260
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 257
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 305
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 393
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 825
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1328
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 386
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 285
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2213
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3262
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2167
26 เป้าประสงค์ (Goal) 1915
27 พันธกิจ (Mission) 1710
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2077
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1481
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 994
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1077
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 851
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 452
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 398
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 868
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 982
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1367
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4221