อาทิตย์, กรกฏาคม 22, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1164
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1478
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1179
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 754
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1401
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 460
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 461
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1772
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 421
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 372
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4077
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 554
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1090
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 697
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 521
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 463
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 455
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 674
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1436
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2172
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 562
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 519
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3125
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4535
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2996
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2827
27 พันธกิจ (Mission) 2564
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2973
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1721
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1310
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1389
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1081
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 665
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 655
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1126
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1202
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1633
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4474