อังคาร, กุมภาพันธ์ 09, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 81
2 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 165
3 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 164
4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 135
5 รหัสโรงเรียน สพม.32 478
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 152
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 47
8 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1885
9 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 705
10 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 297
11 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 217
12 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 209
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 254
14 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 325
15 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 431
16 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1065
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 338
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 234
19 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1981
20 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2663
21 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1844
22 เป้าประสงค์ (Goal) 1698
23 พันธกิจ (Mission) 1447
24 วิสัยทัศน์ (Vision) 1751
25 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1400
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 925
27 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1019
28 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 801
29 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 409
30 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 353
31 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 815
32 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 927
33 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1325
34 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4079