เสาร์, เมษายน 25, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 59
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 36
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 115
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 58
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 909
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 470
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 146
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 124
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 175
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 219
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 292
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 749
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 254
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 154
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1628
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2020
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1480
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1344
19 พันธกิจ (Mission) 1125
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1355
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1264
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 786
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 924
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 701
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 313
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 262
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 733
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 840
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1246
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3888