พุธ, กรกฏาคม 29, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 90
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 69
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 245
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 98
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1261
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 613
7 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 90
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 183
9 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 161
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 206
11 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 263
12 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 336
13 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 842
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 297
15 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 189
16 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1790
17 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2286
18 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1624
19 เป้าประสงค์ (Goal) 1505
20 พันธกิจ (Mission) 1260
21 วิสัยทัศน์ (Vision) 1491
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1317
23 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 853
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 964
25 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 748
26 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 351
27 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 298
28 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 752
29 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 859
30 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1273
31 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3939