ศุกร์, กันยายน 04, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 22
2 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 102
3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 77
4 รหัสโรงเรียน สพม.32 270
5 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 106
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 4
7 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 1369
8 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 622
9 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 132
10 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 187
11 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 165
12 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 211
13 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 274
14 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 348
15 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 876
16 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 302
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 194
18 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1821
19 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2356
20 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1646
21 เป้าประสงค์ (Goal) 1538
22 พันธกิจ (Mission) 1286
23 วิสัยทัศน์ (Vision) 1523
24 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1326
25 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 864
26 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 968
27 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 758
28 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 364
29 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 312
30 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 763
31 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 882
32 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1288
33 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3971