เสาร์, เมษายน 30, 2016
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 220
2 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 241
3 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 188
4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 162
5 รหัสโรงเรียน สพม.32 579
6 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 174
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 64
8 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2063
9 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 115
10 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 728
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 347
12 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 234
13 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 228
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 273
15 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 345
16 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 514
17 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1158
18 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 361
19 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 254
20 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2057
21 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 2845
22 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1942
23 เป้าประสงค์ (Goal) 1765
24 พันธกิจ (Mission) 1519
25 วิสัยทัศน์ (Vision) 1869
26 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1427
27 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 954
28 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1039
29 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 822
30 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 425
31 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 372
32 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 834
33 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 948
34 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1344
35 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4128