อาทิตย์, พฤศจิกายน 18, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1451
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1961
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1514
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 861
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1735
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 594
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 564
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2186
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 547
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 478
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4441
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 660
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1245
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 797
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 632
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 591
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 526
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 790
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1545
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2468
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 650
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 634
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3393
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4945
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3283
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3147
27 พันธกิจ (Mission) 2908
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3255
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1805
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1417
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1492
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1157
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 774
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 775
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1219
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1310
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1792
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4544