ศุกร์, มกราคม 30, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 33
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 21
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 65
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 43
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 712
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 386
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 136
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 105
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 162
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 198
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 242
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 693
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 237
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 136
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1524
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1826
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1382
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1257
19 พันธกิจ (Mission) 1057
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1273
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1230
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 752
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 899
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 673
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 298
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 249
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 716
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 822
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1213
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3846