พฤหัสบดี, มีนาคม 05, 2015
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 45
2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 30
3 รหัสโรงเรียน สพม.32 90
4 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 52
5 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 799
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 426
7 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 141
8 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 115
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 165
10 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 210
11 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 266
12 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 717
13 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 243
14 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 147
15 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 1581
16 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 1955
17 ยุทธศาสตร์ : Strategy 1434
18 เป้าประสงค์ (Goal) 1303
19 พันธกิจ (Mission) 1089
20 วิสัยทัศน์ (Vision) 1313
21 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1246
22 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 765
23 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 910
24 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 684
25 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 304
26 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 259
27 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 724
28 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 831
29 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1228
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 3863