จันทร์, ตุลาคม 14, 2019
   
Text Size

สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนคาบสอนครูเแฉลี่ยต่อสัปดาห์ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

กลุ่มสาระฯ จำนวนครู(คน) รวมทั้งหมด(คาบ) เฉลี่ย(คาบ/สัปดาห์)
สุขศึกษาฯ 3 74 24.67
ภาษาไทย 4 99 24.75
ศิลปะ 4 88 22.00
ภาษาต่างประเทศ 5 116 23.20
คณิตศาสตร์ 8 140 15.56
การงานฯ 8 123 15.38
สังคมศึกษา 9 160 17.78
วิทยศาสตร์ 11 167 15.18
เฉลี่ยรวม 52 967 18.60

             *ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559