จันทร์, ตุลาคม 15, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1331
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1763
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1377
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 811
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1583
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 542
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 514
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2020
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 481
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 426
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4296
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 614
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1178
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 760
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 574
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 527
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 488
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 737
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1498
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2341
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 615
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 579
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3281
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4770
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3144
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3012
27 พันธกิจ (Mission) 2759
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3141
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1766
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1369
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1441
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1123
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 712
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 717
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1175
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1262
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1699
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4513