พุธ, กันยายน 20, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 463
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 738
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 535
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 474
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 711
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 304
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 284
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1129
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 249
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 164
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3145
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 310
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 843
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 505
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 302
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 301
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 344
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 455
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1114
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1558
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 430
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 322
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2486
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3750
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2408
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2180
27 พันธกิจ (Mission) 1973
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2357
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1536
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1069
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1137
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 913
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 483
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 430
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 915
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1030
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1404
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4295