พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 771
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1111
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 866
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 569
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1056
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 362
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 351
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1437
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 325
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 253
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 3563
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 406
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 954
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 602
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 377
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 367
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 402
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 547
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1268
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 1850
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 490
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 400
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2804
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4127
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2683
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2474
27 พันธกิจ (Mission) 2262
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2641
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1607
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1164
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1250
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 988
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 554
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 521
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1006
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1111
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1494
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4384