จันทร์, ธันวาคม 17, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1551
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 2087
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1619
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 902
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1832
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 635
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 601
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2270
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 588
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 528
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4550
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 702
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1289
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 836
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 673
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 635
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 559
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 828
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1584
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2563
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 690
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 681
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3484
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 5074
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3391
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3246
27 พันธกิจ (Mission) 2997
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3346
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1844
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1461
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1535
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1188
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 810
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 809
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1256
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1341
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1827
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4575