อังคาร, ตุลาคม 16, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1339
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1769
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1384
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 817
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1593
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 548
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 519
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2026
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 487
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 430
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4304
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 619
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1185
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 765
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 580
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 534
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 492
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 742
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1509
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2350
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 620
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 583
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3288
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4786
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3152
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3021
27 พันธกิจ (Mission) 2766
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3146
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1770
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1376
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1446
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1127
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 718
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 723
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1180
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1269
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1704
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4517